شرکت پویا پرتو پیشرفته

مشاوره استقرار سامانه هاي نوبت دهي

مشاوره استقرار سامانه هاي نوبت دهي

 

براي استقرار سامانه نوبت دهي با مطالعه و بررسي فرايندها، نظرات، زيرساخت ها و  شايد در برخي موارد مشكلات مراجعه و ارجاع در مراکز به راه حل هاي متمايزي در حل فرايند مراجعه مي توان دست يافت. اين بدان معني است که راه حل سيستم صف و كنترل ارجاع در سيستم هاي رزرو نوبت و نوبت دهي حضوري  هر مركز پس از اجراي موفق داراي تفاوت هايي با درخواست ديگر مراکز  مي باشد. پس شايسته است قبل از انجام فرآيندهاي اجرائي در خصوص راه اندازي سيستم صف و نوبت دهي حضوري و رزرو نوبت حتماْ مطالعه دقيق از ويژگي هاي موجودصورت پذيرد تا بومي سازي مناسبي از سامانه هوشمند نوبت دهي در مرکز اجرا شود.