شرکت پویا پرتو پیشرفته

فراخوان نوبت


 

براي فراخوان نوبت بيمار به واحدهاي مختلف مراکز درماني روش هاي مختلف نوبت دهي وجود دارد. شرکت پويا پرتو پيشرفته مفتخر است که سيستم صف و فراخوان نوبت را براي بيش از 400 مجموعه درماني به صورت ويژه طراحي و توليد نموده است.

 سيستم هاي نوبت دهي و فراخوان شامل:

سيستم نوبت دهي و سيستم فراخوان پذيرش،

سيستم نوبت دهي و سيستم فراخوان مطب پزشک،

سيستم نوبت دهي و سيستم فراخوان نوبت پذيرش بستري،

سيستم نوبت دهي و سيستم فراخوان پذيرش سرپايي،

سيستم نوبت دهي و سيستم پذيرش ترخيص،

سيستم نوبت دهي و سيستم پذيرش راديولوژي

سيستم نوبت دهي و سيستم فراخوان آزمايشگاه

سيستم نوبت دهي و سيستم فراخوان درمانگاه

سيستم نوبت دهي و سيستم فراخوان پذيرش سانترال بيمارستان

سيستم نوبت دهي و سيستم فراخوان کلينيک ويژه دانشگاه

سيستم نوبت دهي و سيستم فراخوان دي کلينيک

سيستم نوبت دهي و سيستم فراخوان مرکز جراحي محدود

سيستم نوبت دهي و سيستم فراخوان مراکز دندانپزشکي

سيستم نوبت دهي و سيستم فراخوان مطب

 

پس از دريافت نوبت بيمار توسط سامانه نوبت د هي حضوري سريتا و دريافت قبض نوبت توسط بيمار يا دريافت رسيد پذيرش از قسمت پذيرش شماره نوبت بيمار در هر واحد و هر بخش به طور جداگانه فراخواني مي شود. فراخوان نوبت براساس اولويت تعريف شده در بخش هاي مختلف به طور جداگانه فراخوان مي شود.

سيستم هاي فراخوان نوبت با چهار روش مختلف قابل استفاده مي باشد:

  1. کيپد فراخوان نوبت سخت افزاري
  2. به کمک تبلت و فراخوان نوبت بيمار با استفاده از سرويس هاي فراخوان نوبت تبلتي
  3. اپليکيشن هاي موبايل براي فراخوان نوبت بيمار
  4. فراخوان نوبت با استفاده از کامپيوتر