شرکت پویا پرتو پیشرفته

طرح سامان دهي پزشک خانواده

با توجه به سياست هاي وزارت بهداشت براي پزشک خانواده يکي از موفقيت هاي اين شرکت اجراي سامانه نوبت دهي با اتکاء به برنامه پزشک خانواده مي باشد.

زيرمجموعه نرم افزار نوبت دهي مبتني بر پزشک خانواده به مراکز بهداشت يا پزشک معتمد خانواده امکان رزرو نوبت کلينيک تخصصي را فراهم مي نمايد. در سامانه رزرو غيرحضوري قسمتي از سهم رزرو نوبت به بيمار ارجاعي پزشک خانواده تخصيص مي يابد. بيمار شخصا مي تواند از طريق هريک از زيرمجموعه هاي سيستم رزرواسيون شامل رزرو تلفني، رزرو اينترنتي، رزرو پيامک، رزرو USSD از طريق هسته مرکزي سامانه نوبت دهي غيرحضوري سخن اقدام به دريافت نوبت براساس مجوزهاي پزشک خانواده براي نوبت کلينيک تخصص نمايد.

اين سامانه نيز از طريق اطلاع رساني پيامک با بيمار در ارتباط خواهد بود.

مشخصات کلي سيستم رزرو پزشک خانواده به شرح زير است:

امکان اخذ نوبت براي درمانگاه، کلينيک و پزشک از طريق رزرواسيون براي بيماران داراي مجوز نوبت پزشک خانواده

اماکن حذف نوبت در سيستم رزرو غيرحضوري

امکان اطلاع رساني نوبت، يادآوري نوبت هاي گرفته شده از طريق اطلاع رساني پيامک

امکان اعمال هرگونه محدويت براي نوبت دهي و رزرو بيمار يا کلينيک براي سامانه رزرو نوبت پزشک خانواده

برنامه ريزي و  بارگذاري اطلاعات سيستم نوبت دهي از طريق هسته مرکزي سامانه خودکار نوبت دهي سخن