شرکت پویا پرتو پیشرفته

طرح سامان دهي بيمار در سيستم صف دندانپزشکي

مزاياي استفاده از سيستم نوبت دهي دندانپزشکي:

نوبت دهي بيمار در مرکز تخصصي دندانپزشکي بدون معطلي و به محض ورود

عدم گم شدن دفترچه هاي بيمار و يا سرگرداني بيمار در مرکز دندانپزشکي

سامان دهي باجه پذيرش، معاينه اوليه دندان و در نهايت يونيت دندانپزشکي فعال

امکان تفکيک و اولويت دهي به بيماران از گروه هاي مختلف

امکان تفکيک خدمات دندانپزشکي و برنامه ريزي نوبت براي اعمال هرگونه تقدم تاخر خدمات شامل معاينه اوليه، پرکردن دندان، درمان ريشه، کشيدن دندان، بروساژ و يا جرم گيري دندان، دندانپزشکي اطفال، ترميم دندان، اندو و يا ايمپلنت با توجه به حجم تخصصي بودن هر مرکز دندانپزشکي عدم سوال هاي پي در پي ناشي از بي اطلاعي مراجعين به کمک سامانه مديريت صف دندانپزشکي

 

مشخصات نرم افزار سيستم نوبت دهي دندانپزشکي:

امکان تفکيک نوبت پذيرش، بيمار VIP و اورژانسي و عادي

امکان تعريف و اولويت دهي و دسته بندي بيمار در سيستم صف با اعمال تفکيک و رده بندي نوع خدمات شامل معاينه اوليه، پرکردن، درمان ريشه، کشيدن دندان، بروساژ و يا جرم گيري دندان، دندان اطفال، ترميم، اندو و يا ايمپلنت

با توجه به حجم تخصصي بودن هر مرکز دندانپزشکي

فراخوان نوبت خودکار بر حسب فلوي پذيرش، معاينه اوليه و يا اتاق خدمات دندان

نشان دادن تعداد افراد منتظر در  صف برروي قبض نوبت به تفکيک نوع خدمت دندانپزشکي به طور مجزا

امکان نمايش طول صف پذيرش

امکان فراخوان شماره نوبت در باجه هاي مجزا

اماکن فراخوان نوبت و ارجاع نوبت به يونيت دندانپزشکي يا يونيت هاي دندانپزشکي

امکان نمايش شماره نوبت در نمايشگر LCD سانترال در سالن انتظار

مانيتورينگ عملکرد سخت افزارهاي سيستم نوبت دهي به طور خودکار

مانيتورينگ عملکرد واحدها به طور مجزا در سيستم صف

امکان استفاده از سيستم هاي غيرحضوري شامل رزرو تلفني، رزرو اينترنتي، رزرو پيامک براي رزرو نوبت کلينيک دندانپزشکي