شرکت پویا پرتو پیشرفته

طرح سامان دهي بيمار در واحد پذيرش بستري و ترخيص


مزاياي استفاده از سيستم صف پذيرش بستري و سيستم صف واحد ترخيص:

نوبت دهي مراجعين واحد پذيرش بستري در نخستين لحظات ورود به مرکز درماني

عدم سردرگمي بيمار و همراه او در قسمت پذيرش بستري

سامان دهي گيشه پذيرش بستري، سامان دهي جواب دهي و نظم دهي به قسمت ترخيص

امکان تفکيک و اولويت دهي به بيماران از گروه هاي مختلف يا بر حسب واحدهاي مختلف بستري با اولويت هاي پذيرش جداگانه

 

مشخصات نرم افزار سيستم نوبت دهي پذيرش بستري و ترخيص:

امکان تفکيک نوبت پذيرش بستري، نوبت ترخيص

امکان تعريف و اولويت دهي و دسته بندي بيمار عادي و VIP

ارجاع خودکار نوبت بيمار به ساير واحدهاي خدمات در صورت نياز

نشان دادن تعداد افراد منتظر در  صف بر روي قبض نوبت

امکان نمايش طول صف پذيرش بستري و طول صف ترخيص در گيشه هاي پذيرش

امکان تفکيک مراجعين خانم و آقا

امکان فراخوان شماره نوبت در باجه هاي مجزا

مانيتورينگ عملکرد سخت افزارهاي سيستم نوبت دهي به طور خودکار

مانيتورينگ عملکرد واحدها به طور مجزا در سيستم صف