شرکت پویا پرتو پیشرفته

طرح سامان دهي بيمار در واحد اورژانس و سيستم صف اورژانس

  

مزاياي استفاده از سيستم نوبت دهي اورژانس:

نوبت دهي بيمار در واحد اورژانس از طريق واحد ترياژ يا اسکرين بر اساس استاندارد 5 سطحي اورژانس به محض ورود

نظم دهي و نوبت دهي بيمار بدون بي نظمي با اولويت بندي بيمار در واحد ترياژ اورژانس بيمارستان

سامان دهي پذيرش، سامان دهي اتاق پزشک طب اورژانس يا اتاق پزشکان عمومي مستقر در اورژانس با اولويت دهي ويزيت براساس استانداردهاي 5 سطحي اورژانس

فراخوان نوبت با اولويت ترياژ در اتاق معاينه اورژانس

بهينه کردن عملکرد واحد ترياژ اورژانس بيمارستاني

کاهش زمان رسيدگي به بيمار از طريق رده بندي بيمار در واحد ترياژ

اولويت دهي به روش ESI در بخش ترياژ اورژانس و مطابق اين اولويت فراخوان نوبت در اتاق معاينه اورژانس

 

مشخصات نرم افزار سيستم نوبت دهي  اورژانس:

امکان تفکيک و اولويت دهي نوبت پذيرش بر اساس استاندارد ESI

امکان تعريف و اولويت دهي و دسته بندي بيمار به صورت سه سطحي يا پنج سطحي در اورژانس

امکان تفکيک و اولويت دهي پذيرش نوبت بر اساس اولويت نوبت بيمار

ارجاع خودکار نوبت بيمار به اتاق معاينه براساس تفکيک پزشک متخصص طب اورژانس يا پزشک عمومي

نشان دادن تعداد افراد منتظر در صف بر روي قبض نوبت براي هر سطح اولويت بيمار در اورژانس

امکان نمايش افراد منتظر در سيستم صف خدمات

امکان تفکيک مراجعين خانم و آقا

امکان نمايش آخرين نوبت هاي خدمات گرفته در نمايشگر LCD به منظور دستيابي مراجعين به وضعيت اتاق معاينات اورژانس

مانيتورينگ عملکرد سخت افزارهاي سيستم نوبت دهي به طور خودکار

مانيتورينگ عملکرد واحدها به طور مجزا در سيستم صف

امکان گزارش گيري زمان انتظار هر بيمار به تفکيک براي داشبورد مديريت اورژانس

 

نمودار کلي: