شرکت پویا پرتو پیشرفته

طرح سامان دهي بيمار در مراکز بهداشت


مزاياي استفاده از سيستم صف مرکز بهداشت:

نوبت دهي بيمار در مرکز بهداشت به محض ورود

عدم گم شدن دفترچه هاي بيمار و ازدحام و بي نظمي در واحدهاي ارائه خدمت مراکز بهداشت

سامان دهي پذيرش، سامان دهي جواب دهي و نظم دهي به قسمت نمونه برداري خانم ها و آقايان آزمايش ازدواج و آزمايش طب کار و اصناف

امکان تفکيک و اولويت دهي به بيماران از گروه هاي مختلف

 

مشخصات نرم افزار سيستم نوبت دهي مرکز بهداشت:

امکان تفکيک نوبت پذيرش بر حسب خدمات مراکز بهداشت، نوبت جواب دهي

امکان تعريف و اولويت دهي و دسته بندي مراجعين ازدواج، عدم اعتياد، غربال گري نوزاد و يا ساير واحدهاي خدمات دهنده در مرکز بهداشت

ارجاع خودکار نوبت بيمار به واحد نمونه گيري بعد از اتمام فرآيند پذيرش

نشان دادن تعداد افراد منتظر در  صف بر روي قبض نوبت

امکان نمايش طول صف پذيرش و طول صف جواب دهي در گيشه هاي پذيرش

امکان نمايش طول صف نمونه برداري براي واحد نمونه گيري

امکان تفکيک مراجعين خانم و آقا

امکان فراخوان شماره نوبت در باجه هاي مجزا

امکان فراخوان شماره نوبت نمونه گيري با تفکيک نمونه گيري خانم ها و نمونه گيري آقايان  و ساير واحدهاي نمونه گيري

مانيتورينگ عملکرد سخت افزارهاي سيستم نوبت دهي به طور خودکار

مانيتورينگ عملکرد واحدها به طور مجزا در سيستم صف مرکز بهداشت