شرکت پویا پرتو پیشرفته

طرح سامان دهي بيمار در سيستم فراخوان مطب پزشکان در کلينيک و درمانگاه ها

مزاياي استفاده از سيستم فراخوان نوبت مطب کلينيک:

فراخوان منظم بيمار به مطب پزشکان بدون معطلي

رضايتمندي بيمار و جلوگيري از سرگرداني بيمار و همراهان در فضاي درمانگاه

سامان دهي انواع بيمار  

عدم سوال هاي پي در پي ناشي از بي اطلاعي مراجعين به کمک سامانه مديريت صف

اطلاع رساني از وضعيت مطب ها به محض ورود بيمار به فضاي درمانگاه

اطلاع رساني به بيماران در صورت عدم حضور به موقع پزشک روي نمايشگر نوبت مطب ها

امکان تفکيک و اولويت دهي به بيماران از گروه هاي مختلف