شرکت پویا پرتو پیشرفته

طرح سامان دهي بيمار در آزمايشگاه

مزاياي استفاده از سيستم صف آزمايشگاه:

نوبت دهي بيمار در آزمايشگاه به محض ورود

عدم گم شدن دفترچه هاي بيمار

سامان دهي پذيرش، سامان دهي جواب دهي و نظم دهي به قسمت نمونه برداري

امکان تفکيک و اولويت دهي به بيماران از گروه هاي مختلف

مشخصات نرم افزار سيستم نوبت دهي آزمايشگاه:

امکان تفکيک نوبت پذيرش، نوبت جواب دهي

امکان تعريف و اولويت دهي و دسته بندي بيمار عادي و VIP

ارجاع خودکار نوبت بيمار به واحد نمونه گيري بعد از اتمام فرآيند پذيرش

نشان دادن تعداد افراد منتظر در  صف در قبض نوبت

امکان نمايش طول صف پذيرش و طول صف جواب دهي در گيشه هاي پذيرش

امکان نمايش طول صف نمونه برداري براي واحد نمونه گيري

امکان تفکيک مراجعين خانم و آقا

امکان فراخوان شماره نوبت در باجه هاي مجزا

امکان فراخوان شماره نوبت نمونه گيري با تفکيک نمونه گيري خانم ها و نمونه گيري آقايان و اطفال

مانيتورينگ عملکرد سخت افزارهاي سيستم نوبت دهي به طور خودکار

مانيتورينگ عملکرد واحدها به طور مجزا در سيستم صف آزمايشگاه

 

نمودار کلی: