شرکت پویا پرتو پیشرفته

رزرو اپراتوري

  
با توجه به اينکه برخي نوبت ها صرفا بايد از طريق يک کاربر خبره به مراجعه کننده داده شود و نيز براي بيماران با چندين بار پيگيري در برخي کلينيک ها لازم است نوبت دهي غيرحضوري اپراتوري و يا به عبارتي از طريق نيروي انساني هماهنگ شود.

مشخصات کلي سيستم رزرو منشي به شرح زير است:

امکان اخذ نوبت براي درمانگاه، کلينيک و پزشک از طريق رزرواسيون اپراتوري

امکان حذف نوبت در سيستم رزرو غيرحضوري منشي

امکان اطلاع رساني نوبت، يادآوري نوبت هاي گرفته شده از طريق رزرو اپراتور و اطلاع رساني برنامه هاي کنسل شده پزشکان از طريق سامانه اطلاع رساني پيامک

امکان اعمال هرگونه محدويت براي نوبت دهي و رزرو بيمار يا کلينيک براي سامانه رزرو نوبت توسط منشي

برنامه ريزي و  بارگذاري اطلاعات سيستم رزرو اپراتوري از طريق هسته مرکزي سامانه خودکار نوبت دهي سخن