شرکت پویا پرتو پیشرفته

اطلاع رساني پيامکي


از ديگر خدمات مورد نياز براي کارايي مناسب سيستم رزرو و سيستم نوبت دهي غيرحضوري، امکان
اطلاع رساني پيامکي به بيمار مي باشد. بيمار از هر روشي که اقدام به رزرو نوبت از طريق سيستم هاي نوبت دهي شامل رزرو تلفني، رزرو اينترنتي، رزرو پيامکي يا رزرو اپراتوري نموده باشد، از طريق سامانه اطلاع رساني پيامک از کنسلي برنامه پزشک خود مي تواند به طور خودکار مطلع شود.

مشخصات کلي سيستم اطلاع رساني پيامک به شرح زير است:

امکان اطلاع رساني و يادآوري نوبت به بيمار

امکان اطلاع رساني رزرو نوبت کنسل شده پزشک

امکان اطلاع رساني برنامه هاي تغيير يافته پزشک يا برنامه درمانگاه

امکان اطلاع رساني خدمات خاص از طريق ارسال SMS

امکان ارسال پيامک انبوه به منظور اطلاع رساني نوبت درمانگاه، نوبت کلينيک يا نوبت پزشک

ارتباط خودکار با سامانه رزرو نوبت سخن