شرکت پویا پرتو پیشرفته

به منظور راحتي كاربران واحدهاي درماني در استفاده از سيستم نوبت دهي هوشمند سريتا و سخن ابزار ارتباط با HIS جهت تسهيل فرايندها به كار گرفته شده است. در بحث ارتباط با HIS مراكز درماني نكات مختلفي مورد نظر مي باشد كه از آن جمله مي توان به برنامه هفتگي پزشكان، برنامه درمانگاه، كلينيك هاي كنسل شده، مرخصي پزشك و نوبت هاي گرفته شده از سيستم نوبت دهي و نرم افزار سريتا و نرم افزار رزرو نوبت سخن اشاره كرد. براي برقراري اين ارتباط پروتكل هاي استانداردي موجود است. براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا با همكاران ما در تماس باشيد.